ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง

วรานันท์  บัวจีบ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทันตแพทย์หญิง

วิภาดา  เลิศฤทธิ์

รองคณบดี และรักษาการแทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.

ฤดี สุราฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทันตแพทย์หญิง

กัลยา  ยันต์พิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์

ชูชัย  อนันต์มานะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์

บัณฑิต  จิรจริยาเวช

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา และ

รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์

พิศลย์  เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์

พีรพงศ์  สันติวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์

ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร