คณะผู้บริหาร

คณบดี

ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

รองคณบดี

ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ

รศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา

รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ