คณะกรรมการประจำคณะ

คณะผู้บริหาร


ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์  บัวจีบ

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา  เลิศฤทธิ์

รองคณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี  สุราฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา  ยันต์พิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ


รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ชูชัย  อนันต์มานะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ บัณฑิต  จิรจริยาเวช

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พิศลย์  เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พีรพงศ์  สันติวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร


 

หัวหน้าภาควิชา


ผศ. ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์


รศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก


ศ. ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก


อ. ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน


ผศ. ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน


รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก


ผศ. ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง


รศ. ดร.ทพ.สมชาย อุรพีพล

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์


รศ. ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์


รศ. ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา


รศ. ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


รศ. ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว


รศ. ดร.ทพญ.สุภาณี รัศมีมาสเมือง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา


 

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ


อ. ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

ประธานสภาอาจารย์


รศ. ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

รองประธานสภาอาจารย์


อ. ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไปของสภาคณาจารย์


อ. ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ


อ. ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ