คณะกรรมการประจำคณะ

คณะผู้บริหาร


รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดี


ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

รองคณบดี


รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติ
และเครือข่ายความร่วมมือ


รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และการศึกษาหลังปริญญา


รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ


รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


รศ. ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพ
และสิ่งแวดล้อม


ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร


ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์


อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธร


หัวหน้าภาควิชา


ผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์


รศ. ดร. ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก


ศ. ดร. ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก


ผศ. ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน


รศ. ดร. ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน


รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก


ผศ. ดร. ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง


รศ. ดร. ทพ.สมชาย อุรพีพล

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์


รศ. ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์


รศ. ดร. ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


รศ. ดร. ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา


รศ. ดร. ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


รศ. ดร. ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว


รศ. ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
และปริทันตวิทยา


ผศ. ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล


กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ


ผศ. ดร. ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

ประธานสภาอาจารย์


รศ. ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

รองประธานสภาอาจารย์


ผศ. ดร. ทพ.กวิน สิปิยารักษ์

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ


ผศ. ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ