ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

 

รับอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจจะยื่นขออาสาสมัครญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ www.mua.go.th

หัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา” โดยจัดทำคำขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จำนวน 3 ชุด และสำเนา 1 ชุด จัดส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment