ชื่อสถานที่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ที่ตั้ง

ด้านหน้าของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดกับถนนซอยโยธี

ชื่อสถานที่

อาคารพรีคลินิก

ที่ตั้ง

ด้านหลังของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชื่อสถานที่

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ที่ตั้ง

ด้านหลังของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชื่อสถานที่

อาคารปฏิบัติการและวิจัย

ที่ตั้ง

ด้านหลังของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา