อัตราค่าบริการทันตกรรม งานศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกรและแม็กซิลโลเฟเซียล

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตกรรมแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โทรศัพท์ 02 -200 -7772

รายการให้บริการ
ระบบการเรียนการสอน
ระบบการบริการ
นักศึกษาทันตแพทย์
นักศึกษาหลังปริญญา
ถอนฟันธรรมดา 100 บาท 100 บาท 400 – 600 บาท
ถอนฟันธรรมดาโดยใช้วิธีผ่าตัด 200 บาท 300 บาท 800 บาท
ผ่าตัดฟันคุด ( Impaction ) 200 บาท 300 – 500 บาท 1,000 – 4,000 บาท
การผ่าตัดปิดรูทะลุระหว่างช่องปากและไซนัส   500 – 1,000 บาท 2,800 – 5,000 บาท
การยึดฟันหลุดเข้าที่ ซี่ละ   500 บาท 2,000 – 2,500 บาท
ผ่าตัดฝังรากเทียม (ไม่รวมค่าวัสดุ)   2,000 – 3,000 บาท 14,000 – 17,000 บาท
ผ่าตัดปลูกฟัน   1,000 บาท 3,200 – 4,000 บาท
ผ่าตัดดึงฟัน   800 บาท 2,800 – 3,500 บาท
ผ่าตัดชิ้นเนื้อ   300 – 600 บาท 1,000 – 1,800 บาท
ผ่าตัดควักถุงน้ำ   500 – 1,000 บาท 2,500 – 3,500 บาท
ผ่าตัดกระดูก   500 – 2 ,000 บาท 2,000 – 5,000 บาท
ผ่าตัดเจาะและระบายหนอง   300 – 400 บาท 800 – 1,500 บาท
การรักษากระดูกขากรรไกรหัก   2,000 บาท 6,400 – 10,000 บาท
ผ่าตัดปุ่มกระดูก ตำแหน่งละ   500 บาท 1,300 – 5 ,000 บาท
ผ่าตัดปลูกกระดูก

 ( ไม่รวมค่าวัสดุ )

  800 – 2,000 บาท 2,800 – 5 ,000 บาท
ผ่าตัดฟันฝัง (Embeded )   1,000 บาท 2,200 – 4,000 บาท