ระบบบริหารจัดการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ “ WEDENT.MAHIDOL ”

 

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดทำโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการและบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมที่สามารถให้บริการข้อมูลสมาชิก จัดเก็บทะเบียนสมาชิกขององค์กรที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลดขั้นตอนและลดความซ้ำซ้อนข้อมูลในฐานข้อมูล จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถค้นหาง่าย และการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมในระบบการสมัครปฏิบัติงานให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทันตกรรมสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ และการจัดการในระบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้แก่สมาชิก รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ตลอดเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สามารถเข้าสู่ระบบ Wedent ได้ที่ URL: https://wedent.mahidol.ac.th

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่ QR Code นี้
หรือติดต่อสอบถามที่ องค์กรแพทย์และทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-200-7777 ต่อ 1034 , 063-268-9022
E-mail : MDSO.DTMU@gmail.com