สมาชิกขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ตามธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศใช้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้ระบุคุณสมบัติ ประเภท สิทธิและหน้าที่ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามระบุไว้ใน

 

หมวดที่ 2 คุณสมบัติ ประเภท สิทธิและหน้าที่ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ดังนี้

ข้อ 5 คุณสมบัติพื้นฐานของสมาชิก

5.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์หรือแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือเวชกรรมที่ผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภาหรือแพทยสภา
5.2 เป็นผู้ซึ่งประพฤติตนถูกต้อง ภายใต้กรอบของมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
5.3 ไม่มีประวัติเสื่อมเสียในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์หรือแพทย์ ต้องไม่มีคดีความใดๆ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ในสภาวะล้มละลาย
5.4 ยินดีปฏิบัติตามธรรมนูญขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์อย่างเต็มใจ

ข้อ 6 ประเภทของสมาชิก

สมาชิกขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ประกอบด้วย ทันตแพทย์และแพทย์ ที่ปฏิบัติงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท คือ
6.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ทันตแพทย์หรือแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

    • (1) ทันตแพทย์หรือแพทย์ที่มีสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน หรือศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    • (2) ทันตแพทย์หรือแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระบบค่าตอบแทนโรงพยาบาล ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร โดยปฏิบัติงานภายใต้สัญญาปฏิบัติงาน
    • (3) ทันตแพทย์หรือแพทย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีข้อสัญญาในระยะยาว

6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ทันตแพทย์หรือแพทย์ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา หรือได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามมติของคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ข้อ 7 สิทธิพื้นฐานของสมาชิก

ทันตแพทย์และแพทย์ที่เป็นสมาชิกขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ทุกคนมีสิทธิ ดังนี้
7.1 มีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทันตแพทย์หรือแพทย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ระเบียบหรือเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมาตรฐานวิชาชีพ
7.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน ต่อคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
7.3 มีสิทธิร้องขอให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในองค์กรแพทย์และทันตแพทย์หยิบยกประเด็นสำคัญต่างๆ เรื่องที่เป็นปัญหา หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมขึ้นพิจารณา โดยทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
7.4 มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
7.5 มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในด้านสิทธิประโยชน์ และศักดิ์ศรีของทันตแพทย์และแพทย์ในขณะปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7.6 มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์จะกำหนด

ข้อ 8 สิทธิของสมาชิกด้านการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

นอกจากสิทธิพื้นฐานแล้ว สมาชิกประเภทสามัญและวิสามัญมีสิทธิในการบริหาร ดังนี้
8.1 มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
8.2 มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
8.3 มีสิทธิเข้าชื่อเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ในขณะนั้นเพื่อขอให้เปิดการประชุมวิสามัญ

ข้อ 9 หน้าที่ของสมาชิก

9.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของทันตแพทย์หรือแพทย์ ที่กำหนดไว้โดยทันตแพทยสภาหรือแพทยสภาแห่งประเทศไทย และรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือวิชาชีพเวชกรรมอย่างเคร่งครัด
9.2 ประพฤติและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม
9.3 พัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพ ทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง
9.4 ยินยอมให้มีการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อการประกันและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและจะปฏิบัติตามคำสั่งจากกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์โดยไม่มีเงื่อนไขทุกประการ
9.5 เข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิสามัญ

ข้อ 10 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

10.1 ตาย
10.2 ถูกไล่ออกจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.3 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทันตแพทย์หรือแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.4 ถูกเพิกถอนสมาชิกภาพตามมติคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
10.5 พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ไม่เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ต่อ
10.6 ทันตแพทย์ สิ้นสุด การชดใช้ทุน และไม่ปฏิบัติงานต่อ
10.7 สิ้นสุดระยะเวลาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน และสำเร็จการศึกษาระดับหลังปริญญา