คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ตามคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 908/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วาระปี 2562 – 2564 และ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 0911/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ดังรายนามต่อไปนี้

ผศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ประธานกรรมการ

ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
รองประธานกรรมการ

ผศ.ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์
กรรมการ

ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
กรรมการ

ผศ.ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ
กรรมการ

ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
กรรมการ

อ.ดร.ทพญ. รชยา จินตวลากร
กรรมการ

ทพญ.พิมลมาศ ณ สงขลา
กรรมการ

ทพ.ศุภชัย สุธีโรจน์ตระกูล
กรรมการ

ทพญ.เมตตา ไชยวงศ์
กรรมการ


ทพญ.เดือน ปัญจปิยะกุล
กรรมการ

รศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
กรรมการและเลขานุการ

ทพ.มานพ ยศดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ