คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ตามคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1253/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วาระปี 2562 – 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย  อนันต์มานะ

กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทันตแพทย์วิชญ กาญจนะวสิต

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

กรรมการ

อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงรชยา จินตวลากร

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงพิมลมาศ ณ สงขลา

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงเมตตา ไชยวงค์

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงเดือน ปัญจปิยะกุล

กรรมการ

ทันตแพทย์ศุภชัย สุธีโรจน์ตระกูล

กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจิรา กิติทรัพย์กาญจนา

กรรมการและเลขานุการ

ทันตแพทย์มานพ  ยศดี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ