คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ตามคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 00956/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วาระปี 2565 – 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐดนัย  โชติประเสริฐ

ประธานกรรมการ

อาจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์คณิน อรุณากูร

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย  อนันต์มานะ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมชาย อุรพีพล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์

กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี ลัภนะพรลาภ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์

กรรมการ

ทันตแพทย์นที นนท์ภาษโสภณ

กรรมการ

ทันตแพทย์ศุภชัย สุธีโรจน์ตระกูล

กรรมการ

อาจารย์ ทันตแพทย์ภัทร์ ภู่เจริญ

กรรมการและเลขานุการ

ทันตแพทย์สุทธิพจน์ เอกเกิด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ