ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2644 329 8955
Password: DT241121

หมายเหตุ : สมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ที่ประสงค์ใช้การประชุมนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ในคลินิกระบบค่าตอบแทน โรงพยาบาลทันตกรรม ให้ดำเนินการ ดังนี้
ระบุชื่อ – สกุล จริง ตอนเข้าร่วมประชุม และต้องบันทึกภาพถ่ายหน้าจอ
(Capture) ขณะเข้าร่วมประชุม

ส่งมาที่ E-mail : mdso.dtmu@gmail.com
เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมประชุมจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
: องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ชั้น 11
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โทร. 02-20 -7786 หรือ 063-268-9022 (ในเวลาราชการ)

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
ลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

วันเวลาที่ลงคะแนนเสียง : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/14nqxZOdORZXmiLgVwxWRRF9X5CZ6w7m5?usp=sharing

ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DT-Vote Online : https://dtapp.mahidol.ac.th/dtvote

ขยายเวลา รับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567 รับสมัครถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://1th.me/xxqFn

ขยายเวลา รับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567

วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://1th.me/xxqFn

ประกาศรับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567

วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Link QR-CODE : https://drive.google.com/drive/folders/1-Gxqx0t_tUyAyhnOjNlnjTu-OrWxxr_i?usp=sharing

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ MSK pain เรื่องคนไข้ แต่ใกล้ตัว โดยวิทยากร ผศ. นพ.วิศาล คันธารัตนกุล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา : 13.00 – 15.30 น.

ผ่านระบบ Webex Meeting :

Meeting Number : 158 976 3917

Meeting Password : MU2021

หมายเหตุ :  สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 

ขอเชิญสมาชิกที่บัตรรับรองการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ CPR จะหมดอายุภายในปี 2564 นี้
และยังไม่เคยอบรมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับทันตแพทย์และแพทย์ Basic Life Support (Provider)

วันเวลาที่เปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงทะเบียน ได้ที่ Link QR-CODE : https://wedent.mahidol.ac.th

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ลงคะแนนเสียงการรับรองผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม
ประเภทอาจารย์ประจำ เป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2562-2564

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำหรับสมาชิกที่สังกัดและปฏิบัติงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท

วันและเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ ข้างศูนย์อาหาร M-Dent โถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำหรับสมาชิกที่สังกัดและปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

วันและเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ หน้าห้องสำนักงานทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง Link QR-CODE : https://drive.google.com/file/d/1SBWh7j1_rQmx0wkpLEzE8kPYSipGWocK/view?fbclid=IwAR0tBoyz0L-LryGNmCgOMCh_oGIJqPQ527o4g6Bl4xh_LHfp6A6H5qO5FHU

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 12.00 – 14.00 น. (พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)

สถานที่ : ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ผ่านช่องทาง Webex Meeting :
Meeting Number : 156 978 7868
Meeting Password : 182020

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE : https://wedent.mahidol.ac.th
(ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง  การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์กรแพทย์และทันตแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2562 – 2564

ขอเลื่อนกิจกรรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 “ประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

“ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563”
ขอเชิญสมาชิกที่บัตรรับรองการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ CPR จะหมดอายุภายในปี 2563 นี้
และยังไม่เคยอบรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับทันตแพทย์และแพทย์ Basic Life Support” (Provider)

 

“ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Link QR-CODE : https://wedent.mahidol.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องจากปัจจุบันคลินิกทันตกรรมพิเศษเปิดให้บริการเพิ่ม ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
จึงเปิดรับสมัครทันตแพทย์เพิ่มทุกสาขา รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้