ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนกิจกรรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 “ประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

“ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563”
ขอเชิญสมาชิกที่บัตรรับรองการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ CPR จะหมดอายุภายในปี 2563 นี้
และยังไม่เคยอบรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับทันตแพทย์และแพทย์ Basic Life Support” (Provider)

 

“ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Link QR-CODE : https://wedent.mahidol.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องจากปัจจุบันคลินิกทันตกรรมพิเศษเปิดให้บริการเพิ่ม ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
จึงเปิดรับสมัครทันตแพทย์เพิ่มทุกสาขา รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้