องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ประธานกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกฯ ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Basic Life Support (Provider)

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Basic Life Support (Provider)   คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Basic Life Support (Provider) โดยมีสมาชิกที่มีบัตรรับรองการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ CPR จะหมดอายุภายในปี 2564 และยังไม่เคยอบรมเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยมีทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 24…

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ประธานกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแก่สมาชิกฯ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และจัดประชุมในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ประเภทอาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2562-2564

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ประเภทอาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2562-2564   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ประเภทอาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2562-2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ข้างศูนย์อาหาร M-Dent อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และบริเวณโถงชั้น 2 หน้าสำนักงานทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ 2P (Personal & Patient)

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ 2P (Personal & Patient)   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ 2P (Personal & Patient) โดยมี รศ.ดร.ทพญ.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ทพญ.สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ในการประชุมใหญ่องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฟื้นคืนชีพสำหรับแพทย์และทันตแพทย์

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฟื้นคืนชีพสำหรับแพทย์และทันตแพทย์   องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฟื้นคืนชีพสำหรับแพทย์และทันตแพทย์” ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้อง จากสมาชิกองค์กร รวมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่สมาชิกองค์กร

คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมี อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 (ส่วนหลัง)

กิจกรรมประชุมวิชาการ เรื่อง “ตามติดความรู้เรื่องเครื่อง X-ray ฟัน”

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ เรื่อง “ตามติดความรู้เรื่องเครื่อง X-ray ฟัน” ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม A3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในการถ่ายภาพรังสีแก่สมาชิกองค์กรและผู้ที่สนใจ เพราะในทางทันตกรรมภาพถ่ายรังสีเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่มีส่วนช่วยทันตแพทย์ ในการให้การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาตลอดจนการติดตามผลการรักษา ภาพถ่ายรังสีฟันจึงมักใช้ประกอบการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ เช่น การถ่ายภาพรังสีเพื่อถอนฟันหรือผ่าฟันคุด การถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจดูรอยผุของฟันด้านประชิด การถ่ายภาพรังสีเพื่อการรักษารากฟัน การถ่ายภาพรังสีเพื่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ และการถ่ายภาพรังสีเพื่อการจัดฟัน โดยมี รศ.ดร.ทพญ. สุชยา ดำรงค์ศรี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support” (Provider) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support” (Provider) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 304 - 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง ในหลักสูตรมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านการอบรมซึ่งได้รับบัตรรับรองจำนวนทั้งสิ้น 153 คน แบ่งเป็นกลุ่มทันตแพทย์/แพทย์/พยาบาล จำนวน 76 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร จำนวน 77 คน ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศทันตแพทย์/แพทย์

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับทันตแพทย์และแพทย์ โดยจัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ต้องรู้คู่ระบบค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 Orientation for New Dental / Medical Staff” ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การประชุมใหญ่สามัญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ส่วนหลัง   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมใหญ่สามัญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 – 13.00 น. เพื่อเป็นการดำเนินงานตามกำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องจากสมาชิก รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวาระใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคือ อาจารย์ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 และกล่าวแนะนำคณะผู้บริหารปัจจุบัน ซึ่งได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3…

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ณ ห้องประชุม A03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น. เพื่อดำเนินงานตามกำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องจากสมาชิกองค์กร รวมทั้งพบปะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เรืองรองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม , อาจารย์ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีสานสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการสำนักงานบริหารความเสี่ยง ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่สมาชิกองค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ประจำปี 2559

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนหลัง ชั้น 4 หลักสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ตามที่ธรรมนูญองค์กรแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ เมื่อครบกำหนดก่อนหมดวาระอย่างน้อย 60 วัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ ประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้   การจัดการเลือกตั้งผู้แทนประเภทอาจารย์ทันตแพทย์ และประเภทผู้แทนจากทันตแพทย์ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์วาระต่อไป ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาเดียวกัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 2/2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 2/2558   คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 และ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตสโมสรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนหลัง ชั้น 4 โดยทีมวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 สำหรับทันตแพทย์ปฏิบัติงานระบบค่าตอบแทน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดมาตรฐานภายในโรงพยาบาล โดยนำเสนอแนวทางในการดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้กิดการสร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ทันตแพทย์ปฏิบัติงานระบบค่าตอบแทน ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 7.00 – 11.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 1

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 302 อาคารฌลิมพระเกียรติฯ ส่วนหลัง ชั้น 3 โดยทีมวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ณ ห้องประชุม A03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น. เพื่อดำเนินงานตามกำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องจากสมาชิกองค์กร รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการองค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวาระใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคือ อาจารย์ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ครั้งที่ 5/2557

ณ ห้องประชุม B04 - B05 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ครั้งที่ 5/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม B04 - B05 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานองค์กร และได้เรียนเชิญอนุกรรมการองค์กรแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานขององค์กรแพทย์ตลอดวาระ 2 ปีที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ ประธานองค์กรแพทย์ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กรรมการและอนุกรรมการทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 ตามที่ธรรมนูญองค์กรแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 กำหนดให้สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ เมื่อครบกำหนดก่อนหมดวาระอย่างน้อย 60 วัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ ประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้   การจัดการเลือกตั้งผู้แทนประเภทอาจารย์ทันตแพทย์ และประเภทผู้แทนจากทันตแพทย์ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์วาระต่อไป ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาเดียวกัน

การประชุมวิชาการ เรื่อง “คดีความยอดฮิตในวงการทันตแพทย์”

ณ ห้องประชุม A02 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557    รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “คดีความยอดฮิตในวงการทันตแพทย์” ณ ห้องประชุม A02 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา    สืบเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาการฟ้องร้องของผู้ป่วยจากการให้บริการทางทันตกรรมมากขึ้น คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนำความรู้มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย และการทราบถึงปัญหาร้องเรียนที่มักเกิดขึ้น รวมถึงการให้การรักษาที่ถูกต้องทีเหมาะสมภายใต้ความรู้และจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน   การประชุมวิชาการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย ,ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ทันตแพทย์วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ ประธานอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านความเสียหายที่เกิดกับผู้รับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์ไพศาล ชัยวัฒน์ อนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านความเสียหายที่เกิดกับผู้รับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support” (Provider)

ณ ห้องประชุมสมพรเรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557   คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider) ในระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมพรเรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 5 โดยทีมวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider)

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันที่ 4 และ 20 กันยายน 2556 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider) ในวันที่ 4 และ 20 กันยายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7