การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นทุกๆ ปี เพื่อดำเนินงานตามกำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก