dds_10
dds_3
dds_6
dds_9
dds_4
dds_1

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Dental Surgery Program

 

 

แนะนำหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1    ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

มีการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learning centred educatation) เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Outcome-based education) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง (Constructivism) รวมทั้งส่งเสริมให้นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมได้อย่างเต็มที่

        

1.2   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะและมีความรู้ ความสามารถ ต่อไปนี้

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Affective Domain)

(2) มีความรอบรู้ และทักษะในการจัดการดูแลรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Cognitive / Psychomotor Domains)

(3)  สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการของกระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานทันตกรรม (Cognitive / Psychomotor Domains)

(4)  สามารถพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล มีความใฝ่รู้ ปรับตัวให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Affective / Interpersonal / Collaboration Domains)

(5)  สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (Interpersonal / Communication Domains)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

(1)   ตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เช่น ระบบ TCAS ในปัจจุบัน) และ/หรือ

(2)   ตามระเบียบโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) หรือระเบียบ การสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะทันตแพทยศาสตร์ดำเนินการสอบคัดเลือก

(3)   คุณสมบัติเฉพาะให้เป็นไปตามมติขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  (อ.บ.ท.ท.)

 

      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร          235     หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร 

          จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
30
หน่วยกิต
·     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 หน่วยกิต
·     กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
·     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
.  หมวดวิชาเฉพาะ
199
หน่วยกิต
·     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 51 หน่วยกิต
        – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   14  หน่วยกิต
        – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  37  หน่วยกิต
·     กลุ่มวิชาชีพ 144 หน่วยกิต
·     กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
.  หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ)

ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รวมทั้งปี
1 16,850 บาท 11,900 บาท 28,750 บาท
2 49,500 บาท 48,700 บาท 98,200 บาท
3 48,300 บาท 48,900 บาท 97,200 บาท
4 60,700 บาท 56,900 บาท 117,600 บาท
5 62,700 บาท 56,100 บาท 118,800 บาท
6 60,900 บาท 56,100 บาท 117,000 บาท
รวม
298,950 บาท
278,600 บาท
577,550 บาท

หมายเหตุ   

1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

2) ข้อมูลข้างต้นเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งยังไม่รวมค่าธรรมเนียม/ค่าหน่วยกิตใน บางรายการ/บางรายวิชา

3) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

การรับเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

 

 

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดังนี้

รอบที่ 1 : Portfolio    

      ผู้สมัครกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ม.6  แผนการศึกษาวิทย์-คณิต โดยผู้สมัครจะต้องจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 

1.คุณสมบัติเฉพาะ

 • ต้องไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการอื่นๆ ที่มีภาระผูกพันการศึกษาหรือปฏิบัติงาน
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันอื่นๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
 • ต้องมี Portfolio ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
  • ประวัติส่วนตัว
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือ จิตอาสา
  • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.50
  • มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ดังนี้
 • วิทยาศาสตร์ ≥3.50
 • คณิตศาสตร์ ≥3.50
 • ภาษาอังกฤษ ≥3.50
 • ภาษาไทย ≥3.00
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ≥3.00
  • มีผลการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1)  TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80

(2)   IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

 • เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ รางวัลระดับนานาชาติ สาขาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • จดหมายรับรอง จากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (Letter of recommendation) อย่างน้อย 2 ท่าน เขียนแนะนำว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นทันตแพทย์เพราะอะไร

 

2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ตามเกณฑ์ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดดังต่อไปนี้

 • ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
  • มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
  • เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • มีความพิการทางร่างกายหรือข้อบกพร่องอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์พิจารณาตัดสิน ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

 

3.เกณฑ์การตัดสิน

พิจารณาจาก Portfolio, recommendation เรียงความภาษาอังกฤษ รางวัลที่ได้รับ และคะแนนภาษาอังกฤษ  รวมถึงกระบวนการสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple mini interview (MMI)

 

4.เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

 • ต้องมี Portfolio รายละเอียดดังที่กำหนดในข้อ 1.4
 • เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Personal essay) ในหัวข้อที่กำหนด (ความยาว 1,000 คำ หรือไม่เกิน 1 หน้า A4) ในวันสัมภาษณ์
 • สำเนาใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตร ที่ระบุชื่อผู้ได้รับรางวัล ลำดับที่ได้รับรางวัล และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัลในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นเป็นลำดับที่ได้และรายละเอียดอย่างชัดเจน

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน (โครงการ กสพท.)

 

การรับตรงร่วมกันสำหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยกลางรับสมัครและการคัดเลือกโดยนักเรียนสามารถเลือกได้ 6 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ และแต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับที่เป็นอิสระของตนเอง  ผู้สมัครจะต้องจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. คุณสมบัติเฉพาะ  

  • มีคะแนนสอบวิชาสามัญ ดังนี้
   • ฟิสิกส์ ≥ 30%
   • เคมี ≥ 30%
   • ชีววิทยา ≥ 30%
   • คณิตศาสตร์ 1 ≥ 30%
   • ภาษาอังกฤษ์ ≥ 30%
   • ภาษาไทย ≥ 30%
   • สังคมศึกษา ≥ 30%
  • ผลการสอบ (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

สำหรับผู้สมัครที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 จะต้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จาก 5 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • การสอบวิชาเฉพาะ
  • การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

โดยเป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ให้เหมาะสม โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาทันตแพทย์เอง และ3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันต-กรรม

 

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้

 1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
 2. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันอื่นๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 3. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้

3.1   มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น   โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3.2   เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ   ทันตกรรม

3.3   เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3.4   มีความพิการทางร่างกายหรือข้อบกพร่องอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3.5   มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3.6   มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3.7   มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3.8   โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 

ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของ คณะ/วิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

ทุนการศึกษา

      ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
 • ทุนการศึกษาจากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ–ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์
 • ทุนการศึกษาจากกองทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
 • ทุนการศึกษาโดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา
 • ทุนศึกษาโดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 • ทุนการศึกษา บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • ทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์

 

ยสนนตทุนการศึกษาเฉพาะรายปี

 • ทุนกองทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
 • มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ทุนจากกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข
 • ทุนจากกองทุนวัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว
 • ทุนจากกองทุน ดร.แพน สุ่นสวัสดิ์

 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan

 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan-1