แนะนำหน่วยงาน

หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย มีหน้าที่หลักในการประสานงานในการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 เลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2007622 โทรสาร 02-2007622

 

กำหนดวันประชุม ปี 2562 

ปฎิทินกำหนดส่งโครงการวิจัย 

 

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (SOP)

 

เกณฑ์มาตรฐาน

– เกณฑ์มาตรฐาน 1

– เกณฑ์มาตรฐาน 2

– เกณฑ์มาตรฐาน 3

– เกณฑ์มาตรฐาน 4

 

เอกสารอ้างอิง

 

45 CFR 76 for Protection of Human Subject  

– The Belmont Report

– Nuremberg Code

– ICH GCP 2002

– The Indian National Committee for Ethics in Social Science Research in Health (NCESSRH) : Ethical Guidelines for Social Science Research in Health

 

รายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล