ภารกิจหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 • วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน
 • ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  ที่กำหนดขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน
 • รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงาน
 • ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆจากรายงานผลการดำเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทำขึ้น
 • ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงาน  ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน
 • ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงาน
 • ตรวจสอบ กำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารก่อนทิ้งลงสู่รางสาธารณะภายในพื้นที่  กทม.
 • ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสีย
 • วิเคราะห์   แก้ปัญหา  เสนอแนะ   ประเมินราคาการดำเนินการขอบอาคารที่ทิ้งน้ำเสียลงรางสาธารณะ
 • ควบคุมการระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสียของหน่วยงาน
 • ออกแบบและคำนวณระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง  ของเหลว ก๊าซ ไอ เขม่า ควัน ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ควบคุม กำกับ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน