ภารกิจหน่วยงาน

 

 หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานที่สร้างหลักประกันความมั่นคงในอาชีพให้กับ บุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร และของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกในการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่องค์กรมอบให้นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับเป็นประจำ เป็นส่วนสำคัญที่เป็นขวัญและกำลังใจทำให้บุคลากรเกิดความรักในงานที่ทำ มีความรู้สึกมั่นคง มั่นใจต่อองค์กรที่ปฏิบัติงาน และเกิดความผูกพันกับองค์กรยิ่นขึ้น

ภารกิจหลัก คือ ให้คำปรึกษา มุ่งพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้แก่บุคลากรเกิดความสุข อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในงานแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 

ด้านสวัสดิการ

 • หนังสือรับรองการผ่านสิทธิการขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารอิสลาม
 • เงินกู้ (ชพค.) และติดต่อประสานงาน
 • โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงฯ
 • ฉีดวัคซีน สำหรับบุคลากรตามความเสี่ยงต่อการได้เชื้อจากการปฏิบัติงาน
 • ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร
 • เงินสงเคราะห์เพื่อการฌาปนกิจ
 • เงินค่าเยี่ยมไข้ / เงินร่วมทำบุญงานศพ (บิดา/มารดา ของบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว)
 • กีฬาและนันทนาการบุคลากร
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสถานที่ทำงาน
 • สวัสดิการการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว(10,000 บาท)
 • สวัสดิการรถรับส่ง สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วยจากคณะ – อนุสาวรีย์
  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.30 น.

 

ด้านสิทธิประโยชน์

 • การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และออกบัตรประจำตัวแสดงตนเป็นบุคลากรของคณะ (บัตรห้อยคอ)
 • การขอบำเหน็จบำนาญ
 • การขอรับบำเหน็จดำรงชีพอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
 • เกียรติบัตรผู้เกษียณอายุงาน / เข็มกลัดทองคำตราสกุลมหิดล
 • การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
 • เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล (กสช.)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรบลูกจ้างเงินงบประมาณ (กสจ.)
 • การเบิกเงินจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • การแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
 • การขอรับเงินชดเชย พม./พส.
 • กองทุนประกันสังคม
 • การส่งเสริมและให้รางวัลบุคลากรดีเด่นทุกประเภท
 • การขอพระราชทานเพลิงศพ/การจัดพวงหรีดสำหรับบุคลากรที่เสียชีวิต
 • จัดทำ/ดูแลระบบสแกนนิ้วมือในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออก ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 • เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่กรรม
 • เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

 

ด้านการลาประเภทต่างๆ

 • การลาประเภทต่างๆ ยกเว้น การลาศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ