หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นายนวพล  หัสครบุรี

หัวหน้าหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7543

โทรศัพท์ภายใน : 7543

E-Mail : nawapon.hat@mahidol.ac.th

นางจันทิรา  ศิริพิศ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7573

โทรศัพท์ภายใน : 7573

E-Mail : jantira.sir@mahidol.ac.th

นายสุรเสน  สืบจันทร์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7573

โทรศัพท์ภายใน : 7573

E-Mail : surasen.sub@mahidol.ac.th

นางสาวเกตศราภรณ์  บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7573

โทรศัพท์ภายใน : 7573

E-Mail : ketsaraporn.boo@mahidol.ac.th

นายประสาร  แตงทอง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 02-200-7652

โทรศัพท์ภายใน : 7652

E-Mail : prasan.tng@mahidol.ac.th

นายบัญชา  ชูเรือง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 02-200-7652

โทรศัพท์ภายใน : 7652

E-Mail : buncha.cho@mahidol.ac.th