หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

แนะนำหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่ติดต่อ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 02-200-7573