ภารกิจหน่วยงาน

 

1. ประสานงานการเจรจา และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย

2. จัดทำร่างสัญญา ข้อตกลง การต่ออายุสัญญา และโครงการความร่วมมือต่างๆกับสถาบันการศึกษา/องค์การต่างประเทศ

3. จัดเตรียมพิธีการและประสานงานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์การต่างประเทศ

4. ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การดูงานและการวิจัย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย/คณะ
และหน่วยงานต่างประเทศ

5. ประสานงานให้การต้อนรับ/รับรองอาคันตุกะ/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือองค์การต่างประเทศที่มาเยือน จัดโปรแกรมเยี่ยมชมคณะและนำชม

6. ประสานงานการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงานแก่ นักศึกษา/บุคลากรจากต่างประเทศที่มาอบรม/ศึกษาดูงานที่คณะ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

7. ประสานงานการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานหรือเจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศของผู้บริหารของคณะ

8. พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ เผยแพร่กิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะในช่องทางต่างๆ

9. จัดทำรายงานกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะ เช่น เครือข่าย IDCMR, WHO CC เป็นต้น

10. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการกิจของเครือข่าย IDCMR