บุคลากร

นายวศิน กิจวิสาละ

หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์

   ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02200-7608
ภายใน 7608
E-mail : wasin.kij@mahidol.ac.th

นายสุทธิศักดิ์  ภักดี

   ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02200-7608
ภายใน 7608
E-mail : sutthisak.pha@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐชานันท์  ฉายอุไร

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02200-7608
ภายใน 7608
E-mail : natchanun.cha@mahidol.ac.th