ติดต่อเรา

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
สำนักยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 15
โทร. 02-200-7600, 02-200-7608
โทรสาร. 02-200-7609
อีเมลล์ :dtinter@mahidol.ac.th