• 20191213-G1-14

  • 20191120-G2-27

  • 20200207-G1-3

  • 20200921-G1 (11)

แนะนำหน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างประเทศ การเยี่ยมชมของอาคันตุกะชาวต่างประเทศ การประสานงาน กับองค์กรระหว่างประเทศ ในการขอรับสนับสนุนทุนต่างๆ