• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • dsc-0025

แนะนำหน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างประเทศ การเยี่ยมชมของอาคันตุกะชาวต่างประเทศ การประสานงาน กับองค์กรระหว่างประเทศ ในการขอรับสนับสนุนทุนต่างๆ