• 2

แนะนำหน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างประเทศ การเยี่ยมชมของอาคันตุกะชาวต่างประเทศ การประสานงาน กับองค์กรระหว่างประเทศ ในการขอรับสนับสนุนทุนต่างๆ