ภารกิจหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

1. ออกแบบ ประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ควบคุมงานการปรับปรุงการจ้างระบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

3. เป็นกรรมการพิจารณาผล / กรรมการตรวจการจ้าง / ทางด้านระบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

4. จัดทำรายละเอียดการของบประมาณการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์

5. วางแผนและจัดทำแผนการบำรุงรักษาประจำปี

6. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมแก่บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาเครื่องมือทางทันตกรรม

8. จัดทำประวัติและรวบรวมข้อมูลสถิติงานซ่อมบำรุง เพื่อวิเคราะห์การสำรองอะไหล่ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

9. จัดทำรายละเอียดเฉพาะ ในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

10. บริหารจัดการระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automatic System)

11. จัดทำคู่มือขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

12. ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม