ขอบเขตและหน้าที่ของหน่วย

หน่วยรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการให้บริการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมกับการจัดระบบจราจรและที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย
ป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย

 

งานรับผิดชอบของหน่วย

๑. งานด้านรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

๒. งานด้านจราจรและที่จอดรถ

๓. งานด้านป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย

๔. งานด้านวิทยุสื่อสารและอำนวยความสะดวก

๕. งานด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด