บุคลากร

 นายทำนอง แสบงบาล

  ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร
โทรศัพท์ภายใน : 7570,1000
E-mail: tamnong.saa@mahidol.ac.th

นายธนพัฒน์ ศรีปราชญ์

  ตำแหน่ง หัวหน้าหมวด รปภ.
โทรศัพท์ภายใน : 7570
E-mail: tarnapat027@gmail.com

นายคำเพียร ปามา

   ตำแหน่ง  หัวหน้าหมวด จราจร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างประจำ 14 นาย

 

นายอำนาจ ครุฑไทย

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ภายใน : 7570
E-mail: Amnaj.kru@mahidol.ac.th

นายชาญชัย ใกล้สว่าง

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายธราดล หมัดดี

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายคำเพียร ปามา

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายชาตรี ภู่ปราง

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 นายสมชาย ทองเมือง

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ภายใน : 7570
E-mail : sochai018@gmail.com

นายชัยยงค์ จังคุณดี

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายปพน หอมจำปา

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายธนพัฒน์ ศรีปราชญ์

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเสา ศรีลาชัย

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสัตยา โพธิ์จักร

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสุทธิพงษ์ สมเพ็ชร

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสยาม สีดาคำ

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายบุญภพ เสถียรเจริญสกุล

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราว 7 นาย/ธุรการ 1 คน

 

นายขจรศักดิ์ เศวตวงษ์

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายอาทิตย์ กันยะ

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทรงวุฒิ โสมแพง

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเอกรัตน์ อู่สุวรรณ

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสันติไกร เค้ายา

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายแก่น อินทา

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายประกาย สีหามาตย์

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

น.ส.วรรณภรณ์ พันฬิลา

   ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ