ศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ( ห้อง CCTV )
สายด่วน 02-200-7570 ต่อ/ภายใน 1000 หรือ 7570 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เหตุด่วน- เหตุร้าย แจ้ง รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง