บุคลากร

นายจีรกฤช  เพ่งพิศ

  หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

นางเพ็ญประภา ณ สงขลา

  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสิงห์ ศรีสวัสดิ์

  ตำแหน่ง หัวหน้าหมวดยานยนต์

นายวิชาญ ครามพินิจ

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย คลังทอง

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายธงชัย ทองยั่งยืน

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายนาวิน เพ็ญวงษ์

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายชัยมงคล เรืองรัศมี

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายจำรูญ ดอกพอง

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายสุบรร ยุบลพันธ์

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 นายบุญสม ฟักเทศ

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายรัฐธรรม พึ่งพินิจ

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐวัศ ม่วงสาย

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายมนูญ พึ่งพินิจ

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายปิยะ สมพันธ์แพ

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายมนตรี กิจบำรุง

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐศิษฏ์ จงเจริญ

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์