ติดต่อเรา

 

หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
สายตรง 02-200-7665
สายด่วนภายใน 4000