ภารกิจหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

ภารกิจในส่วนของพิพิธภัณฑ์

 

1. การเสาะแสวงหาเก็บรวบรวมวัตถุ(Collection)

ทำหน้าที่ ดำเนินการแสวงหาและเก็บรวบรวมวัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตำรา อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทันตกรรมและภารกิจ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาเก็บรักษาอนุรักษ์ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า

 

2. การอนุรักษ์เก็บรักษา (Conservation)

ทำหน้าที่ดูแลรักษา อนุรักษ์วัตถุสิ่งของต่างๆที่ได้มาตามกรรมวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทางด้านวิชาการ เพื่อให้วัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านั้น ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ทรงคุณค่าแก่การศึกษา หาความรู้ต่อไป

 

3. ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประเมิน (Research)

ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า วิจัยวัตถุสิ่งของต่างๆ ประเมินคุณค่าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของต่างๆที่นำมาเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง

 

4.  การบันทึกข้อมูล (Record ) และการจัดทำทะเบียนวัตถุ สิ่งของ (Registration)

ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ จำแนกแยกประเภท กำหนดอายุ แบบสมัย ที่มาของวัตถุ สิ่งของต่างๆที่นำมาเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยจัดทำเป็นบันทึกหลักฐาน ข้อมูลทะเบียนวัตถุ สิ่งของทุกชิ้นอย่างละเอียด ตลอดจนการทำบัตรทะเบียนสืบค้นวัตถุสิ่งของต่างๆ

 

5. การจัดแสดง ( Exhibition )

ทำหน้าที่ในการนำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ซึ่งได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย โดยนำวัตถุสิ่งของต่างๆในพิพิธภัณฑ์และที่เก็บรักษามาจัดแสดงให้เป็นเรื่องราวในรูปแบบที่ทันสมัยใช้วิทยาการและเทคนิคใหม่ๆมานำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน ตลอดจนมีส่วนร่วม โดยมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามช่วงเวลาและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ  ฯ

 

6. การบริการการศึกษาและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ (Education Service)

ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงให้เหมาะสมกับประชานชนทุกระดับ เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจ และการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ

 

ภารกิจด้านหอจดหมายเหตุ

1. ดำเนินการแสวงหา  ติดตามและรวบรวมเอกสารวัสดุสำคัญทุกประเภท จากหน่วยงาน /  คลินิก/ภาควิชาต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อนำมาจัดเก็บไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุของคณะ ฯ

2. ดำเนินการวิเคราะห์  ประเมินคุณค่าของเอกสาร วัสดุ  ทุกประเภทที่รับมอบจากหน่วยงาน/คลินิก/ภาควิชาต่างๆของคณะ ฯ  เพื่อคัดลอกแยกประเภทและจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุของคณะ ฯ

3. ดำเนินการการศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง เอกสาร วัสดุ จดหมายเหตุของคณะฯ และจัดทำเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆของคณะฯ ในรูปแบบสื่อต่างๆเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคณะฯ สืบไป

4. ดำเนินการซ่อมแซม ถนอมรักษา เอกสารจดหมายเหตุไว้ให้คงทนถาวร

5. ดำเนินการจัดเก็บและสงวนรักษา ควบคุมจัดทำทะเบียนบันทึกข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุของคณะ ฯ ด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและศึกษา

6.  ดำเนินการจัดทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญๆ เพื่อรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับไว้

7.  ให้บริการค้นคว้าข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ งานจดหมายเหตุของคณะ ฯ แก่นักเรียน , นักศึกษา,บุคลากรทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ

8.   ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของหอจดหมายเหตุของคณะฯให้กับนักเรียน ,นักศึกษา,บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจในรูปแบบสื่อกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ  การจัดนิทรรศการ , การนำชม , การนำเสนอข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ

9.  ดำเนินการจัดแผนปฏิบัติงานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ตามนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์