บุคลากรหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอังคณา รอดเครือมิตร

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

โทร: 02 – 200-7651

E-mail:  angkana.rod@mahidol.ac.th

นางสาวอรณิชา  กุ้งทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02 – 200-7651

E-mail:  onnicha.kun@mahidol.ac.th

นางสาวภัศรา ก่องขันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02 – 200-7651

E-mail:  passara.gok@mahidol.ac.th


นางสาวปาณิศา กองเกิดทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02 – 200-7651

E-mail:  panisa.kon@mahidol.ac.th


นางพิศมัย รอดสำราญ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

โทร: 02 – 200-7651

E-mail: pisamal.rod@mahidol.ac.th