แนะนำหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

หน่วยพิธีการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านพิธีตามธรรมเนียมประเพณีนิยม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพัน ต่อองค์กร พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมของคณะฯ มากขึ้น ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีการ ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน นำผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ ของคณะ