ภารกิจหน่วยงาน

 

1. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา

2. ประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

3. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ การกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ

4. งานสวัสดิการ  แบ่งออกเป็น

  • จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  •  จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  ให้กับนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติงานในคลินิก
  • ดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้กับนักศึกษา