ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์  02-200-7691