แนะหน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา

หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษาอยู่ภายใต้งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานการศึกษาและวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษา ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ พร้อมกับการช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ โดยผ่านคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา