ภารกิจหน่วยงาน

 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ผ่านเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค พร้อมดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงแก้ไขในส่วนงานต่างๆ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์
และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

– ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

– ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

– งานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

– ตัดต่อวีดีโอที่ใช้ในงานสื่อสารองค์กร

– ถามตอบปัญหาสุขภาพฟัน และ ตอบคำถามจากผู้สนใจในบริการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของคณะฯ เช่น แฟนเพจ ยูปทูป ทวิตเตอร์ เป็นต้น

– ถามตอบปัญหาสุขภาพฟัน และ ตอบคำถามจากผู้สนใจในบริการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านทางแฟนเพจ Dentis Online และแฟนเพจคณะฯ

– จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกสื่อต่างๆ เพื่อลงเว็บไซต์คณะฯ

– ดูแลเป็น admin โซเชียลเน็ตเวิร์คคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

Facebook
Twitter
YouTube
GooglePlus
Instragram

– ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

– สร้างเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ พร้อมดูแลเป็น admin เว็บไซต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ที่ดูแล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

คณะทันตแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


 

เว็บไซต์ส่วนภาควิชา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเชียล

 


เว็บไซต์ส่วนหน่วยงาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณบดี
|— งานทรัพยากรบุคคล
|—|— หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
|—|— หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล
|—|— หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
|—|— หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล
|— งานคลัง
|—|— หน่วยการเงินรับ
|—|— หน่วยการเงินจ่าย
|—|— หน่วยบัญชี
|— งานพัสดุ
|—|— หน่วยจัดหาพัสดุ
|—|— หน่วยควบคุมคลังพัสดุ
|—|— หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ
|— งานบริหารทั่วไป
|—|— หน่วยสารบรรณ
|—|— หน่วยอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร
|—|— หน่วยกฎหมาย
|—|— หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
|—|— หน่วยพิธีและกิจกรรมพิเศษ
|— งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
|—|— หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
|—|— หน่วยซ่อมบำรุง
|—|— หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
|—|— หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม
|—|— หน่วยยานพาหานะ
|—|— หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร
สำนักงานยุทธศาสตร์
|— งานแผนและงบประมาณ
|—|— หน่วยแผนงาน
|—|— หน่วยงบประมาณและต้นทุน
|— งานบริหารคุณภาพ
|— งานสื่อสารองค์กร
|—|— หน่วยประชาสัมพันธ์
|—|— หน่วยโสตทัศนศึกษา
|—|— หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์
|—|— หน่วยวิเทศสัมพันธ์
|— งานข้อมูลและสารสนเทศ
|—|— หน่วยจัดการข้อมูล
|—|— หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
|—|— หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
|— งานบริหารการศึกษา
|—|— หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา
|—|— หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
|—|— โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม
|—|— โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
|— งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
|—|— หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
|—|— หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
|—|— ส่วนประสานงานนักศึกษานานาชาติ
|— งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ
|—|— หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา
|—|— หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
|—|— ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น
|—|— ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
สำนักงานการวิจัย
|— งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
|—|— หน่วยบริหารจัดการการวิจัย
|—|— หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ
|—|— วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
|—|— หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
|— งานบริการเพื่อการวิจัย
|—|— ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ
|—|— ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
|—|— ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
|—|— หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย
|— งานประยุกต์ผลงานวิจัย
|—|— หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
|—|— หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

เว็บไซต์ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
– งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
– องค์กรแพทย์และทันตแพทย์
– องค์กรบุคลากรสนับสนุน
– งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร
– หน่วยบริการสุขภาพ
-หน่วยการพยาบาล
– หน่วยเภสัชกรรม
– หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม
– หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์
– หน่วยควบคุมการติดเชื้อ
– หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
– หน่วยเวชระเบียน
– หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์
– หน่วยคลังผู้ป่วย
– หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
– งานบริการเพื่อการเรียนการสอน
– หน่วยห้องผ่าตัด
– หน่วยผู้ป่วยใน
– หน่วยวิสัญญีวิทยา
– คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
– คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
-คลินิกทันตกรรมเด็ก
– คลินิกทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
– คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
– คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
– คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
– คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
– คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
– คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว
– ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม
– คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน
– คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
– คลินิกกลาง
– หน่วยทันตกรรมชุมชน
– งานบริการเพื่อพึ่งตนเอง
– ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม
– คลินิกทันตกรเทพรัตน์
– คลินิกเพรสทีจ (Prestige Clinic)
– คลินิกทันตกรรมพิเศษ
– ศูนย์ทันตกรรมสหสาขา
– งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล
– หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม
– หน่วยธุรการ

 


 

เว็บไซต์ส่วนงานอื่นๆ ในสังกัด และไม่สังกัด

M dent Shop
Dental Simulation Center
Green Faculty M-Dent
สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
สมัครงาน
IDCMR
IDCMR 2015
SEAAD 2013
รายวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
พระพุทธเทพทันตราช
WHO-CC
อบทท.
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์
student exchange
AAO
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตย์ นานาชาติ