บุคลากร

  นายพิธุ  ทรงอักษร

   หัวหน้าหน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์
ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
โทรศัพท์ : 02-200-7600
โทรศัพท์ภายใน : 7600
E-mail : pitu.son@mahidol.ac.th

ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ผลการปฏิบัติงานเว็บไซต์ และงานออกแบบงานสร้างเว็บไซต์ต่างๆ

การออกแบบ Computer Graphic ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวพัทธนันท์  อมรสิริเธียร

   ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02-200-7607
โทรศัพท์ภายใน : 7607
E-mail : pattanan.kam@mahidol.ac.th

ประสานงานดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน 76 เว็บไซต์ภาษาไทย 76 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง คลินิก และระบบอินทราเน็ต ติดตามงานข้อมูลในงานรับผิดชอบ

นางสาวธัญมนัส สุพัชรบูรณานนท์

   ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02-200-7607
โทรศัพท์ภายใน : 7607
E-mail : Tunmanus.sup@mahidol.ac.th

ประสานงานดูแลเว็บไซต์คณะฯ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

เว็บไซต์ภาควิชา15เว็บไซต์ภาษาไทย 15เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนงาน

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะฯ ลงข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์คคณะฯ

นางสาวธัญญารัตน์ สังข์อ่อน

   ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-200-7607
โทรศัพท์ภายใน : 7607
E-mail : tanyarat.sun@mahidol.ac.th

ประสานงาน กำกับดูแลข้อมูล งานเอกสาร งานประชาสัมพันธ์

รวมทั้งตอบคำถามต่างๆในแฟนเพจคณะฯ Dentist Online ลงปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

ส่งอีเมลDT NEWS จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกสื่อเพื่อลงเว็บไซต์

ออกใบงานงานสื่อสารองค์กร และงานประสานงานต่างๆ