ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์
งานสื่อสารองค์กร สำนักยุทธศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ติดต่อ ชั้น 15
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โทรศัพท์ 02-200-7607