ขั้นตอนการรับบริการ

 

1.การออกแบบต่างๆ

– การออกแบบเว็บไซต์
– การออกแบบ Computer Graphic ต่างๆ

ติดต่อประสานงานที่

นายพิธุ  ทรงอักษร (เชียร์)

ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
โทรศัพท์ : 02-200-7600
โทรศัพท์ภายใน : 7600
E-mail : pitu.son@mahidol.ac.th


 

2.การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

– ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ หน่วยงาน,โรงพยาบาลทันตกรรม, คลินิก

ส่งข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงผ่านที่ E-mail : pattanan.kam@mahidol.ac.th

(รบกวนส่ง cc ถึง E-mail : tanyarat.sun@mahidol.ac.th ) เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย

หรือติดต่อประสานงานที่

นางสาวพัทธนันท์  อมรสิริเธียร (พัท)

ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02-200-7607
โทรศัพท์ภายใน : 7607
E-mail : pattanan.kam@mahidol.ac.th


 

3.การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

– ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ภาควิชา,เว็บไซต์อื่นๆ

ส่งข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงผ่านที่ E-mail : Tunmanus.sup@mahidol.ac.th

(รบกวนส่ง cc ถึง E-mail : tanyarat.sun@mahidol.ac.th ) เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย

หรือติดต่อประสานงานที่

นางสาวธัญมนัส สุพัชรบูรณานนท์ (อะตอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02-200-7607
โทรศัพท์ภายใน : 7607
E-mail : Tunmanus.sup@mahidol.ac.th


 

4.การประสานงานด้านเอกสารต่างๆ

– ประสานงานเอกสารต่างๆ การติดต่อประสานงาน

ติดต่อประสานงานที่

นางสาวธัญญารัตน์ สังข์อ่อน (อ๊อฟ)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-200-7607
โทรศัพท์ภายใน : 7607
E-mail : tanyarat.sun@mahidol.ac.th