ภารกิจหน่วยงาน

 

  • ด้านทุนการศึกษา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน/ตีพิมพ์ Scholarship/conference/train/academic study/journal
  • ด้านการลาเพื่อการพัฒนาต่างๆ Academic and Sabbatical Leaves
  • ด้านพัฒนาบุคลากร Employee development
  • ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ด้านความก้าวหน้าในสายงาน
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร