บุคลากร

นางสาวนันธิดา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : nuntida.tee@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาภรณ์ นักฟ้อน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : Suphaphorn.nak@mahidol.ac.th

นางสาวศศิธร นิลเลิศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : sasitorn.nin@mahidol.ac.th

นางสาวยุพิน ศรไชยญาติ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : yupin.sor@mahidol.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ปานเรือง

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : kanokwan.pan@mahidol.ac.th