กิจกรรมปี 2566

พิธีปิดโครงการ “นักบริหารระดับต้น: ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานในพิธีปิดโครงการ “นักบริหารระดับต้น: ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University” โดยมีบุคลากรของสำนักงานและโรงพยาบาลทันตกรรม เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

กิจกรรมปี 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

กิจกรรมขยายผลโครงการ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin. ดี Happy Life)” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมขยายผลโครงการ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin. ดี Happy Life)” ครั้งที่ 1 โดยมีคุณอนุชาติ สนมศรี และคุณกมลชนก จงเฟื่องปริญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน การบริหารจัดการหนี้ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน และภัยทางการเงิน เสริมสร้างพฤติกรรมและสุขภาพการเงินให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

กิจกรรมปี 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง Effective and Successful Mentoring”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง Effective and Successful Mentoring”   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง Effective and Successful Mentoring” แก่บุคลากร โดยมี ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบพี่เลี้ยงในองค์กร สามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงที่ได้รับไปใช้สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การเขียนงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "การเขียนงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน"   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "การเขียนงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" โดยมี คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บุคลากระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมปี 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ณ จังหวัดจันทบุรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ณ จังหวัดจันทบุรี   เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 130 คน เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ลดช่องว่างระหว่างวัย กระตุ้นการปลดล็อคศักยภาพของบุคลากร และสร้างผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ R2R Clinic

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ R2R Clinic   เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ R2R Clinic เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนทำผลงานเพื่อพัฒนางานประจำและสามารถยื่นเสนอขอตำแหน่งให้สูงขึ้น โดยมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการทำผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจในการทำผลงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม A6 และ A7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการต้นกล้า-ไม้งาม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการต้นกล้า-ไม้งาม   เมื่อวันที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในโครงการต้นกล้า-ไม้งาม สำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์รุ่นใหม่ (เป็นตัวแทนกลุ่มต้นกล้า) และอาจารย์รุ่นใหม่ (เป็นตัวแทนกลุ่มไม้งาม)   โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ทั้งในด้านการเรียน การสอน การบริหาร และการวิจัย จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มต้นกล้าพบคณบดี วันที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มไม้งามพบคณบดี วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2   ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 จำนวน 28 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าคลินิก หัวหน้าศูนย์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและลดปริมาณขยะ ให้สามารถนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 First – Line Executive Program: Leadership 21th century Faculty of Dentistry Mahidol University โดยมีบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าคลินิก หัวหน้าศูนย์ จำนวน 28 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. – 28…

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น   หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่บุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงาน คู่มือปฏิบัติงาน และงานวิจัย ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของแต่ละงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และคุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริการด้วยใจ Service Mind แก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริการด้วยใจ Service Mind แก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการด้วยใจ Service Mind แก่บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่ม Back office สังกัดสำนักงานคณบดี สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ สำนักงานการวิจัย งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และบุคลากรสังกัดภาควิชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาจัดการธุรกิจปลีก ปัญญาภิวัฒน์ (เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ เรียนรู้วิธีการและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญและสร้างจิตสำนึกในงานบริการ ณ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา “บุคลากรยุคใหม่ ก้าวไกลระดับนานาชาติ” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา “บุคลากรยุคใหม่ ก้าวไกลระดับนานาชาติ” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “บุคลากรยุคใหม่ ก้าวไกลระดับนานาชาติ” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 300 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของทีมงานและการทำงานเป็นทีม สร้างทัศคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง งาน และองค์กร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562

กิจกรรมปี 2561

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่2

ในระหว่าง 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการฉายภาพวิดีทัศน์และบรรยายเกี่ยวประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL) หลังจากนั้นมีการบรรยาย - การเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญา การไม่ต่อสัญญา โดย คุณธนรัตน์ หล่อวงศ์ จากหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - ทุนเพื่อการพัฒนา การลาเพื่อการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดย คุณจันทิรา ศิริพิศ จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - การสมัคร Free Internet, ระบบ E-pay Slip, ค่า พ.ต.ส. โดย คุณทัศนาลัย คุ้มอักษร…

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 30 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 30 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "บุคลิกภาพที่ดีสู่ภาพลักษณ์ที่ดี" โดย อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และผู้จัดการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 23 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 23 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การทำงานเชิงรุก (Proactive Behavior) และการพัฒนาระบบความคิดเชิงบวก" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ…

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 21 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 21 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ" โดย คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 16 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 16 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ" และหัวข้อ "การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" โดย อาจารย์จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 15 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การเตรียมและเขียนรายงานการประชุม" โดยคุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 7 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 7 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร" โดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อาจารย์และวิทยากรอิสระ และเป็นผู้เขียนหนังสือ "ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ" ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

กิจกรรมปี 2560

กิจกรรมปี 2559

โครงการ อัจฉริยะทางอารมณ์ เราสร้างได้ด้วย EQ

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น3

โครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5

โครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ HRD’s hours หัวข้อ ความก้าวหน้าในสายงาน การขอกำหนดตำแหน่ง

presentation โครงการฯ    โครงการ HRD's hours หัวข้อ ความก้าวหน้าในสายงาน การขอกำหนดตำแหน่ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3

โครงการ HRD’s hours หัวข้อ การลาเพื่อการพัฒนาบุคลากร และทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

presentation โครงการฯ    โครงการ HRD's hours หัวข้อ การลาเพื่อการพัฒนาบุคลากร และทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3   งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3 ขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม A6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2         งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)             งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทีมวิทยากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2   งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3 โดย มี คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1 รายละเอียด งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

กิจกรรมปี 2558

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1 งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม B4 - B5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 โดยมี คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน Mentoring & Coaching Skill”

โครงการ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน Mentoring & Coaching Skill” ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558”

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558” ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3

โครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น” (Let’s Speak English) วิทยากรโดย พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์

โครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น” (Let’s Speak English) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมส่วนหลังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา วิทยากรโดย พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์

คณะทันตฯ มหิดล จัดกิจกรรม “พัฒนาตน พัฒนาสติ”

คณะทันตฯ มหิดล จัดกิจกรรม "พัฒนาตน พัฒนาสติ"  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมพิเศษ และหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พัฒนาตน พัฒนาสติ" โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2558

ภาพกิจกรรม โครงการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research (R2R)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research (R2R) เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บริเวณส่วนหลัง วิทยากรโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และทีมวิทยากร จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “การประเมินผลสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)”

โครงการ “การประเมินผลสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)” ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย A3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 วิทยากรโดย     1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล     2.คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทีมงานจากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล     หัวข้อเอกสารประกอบการบรรยาย - Functional Competency Dent (ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา) - วิธีการประเมินสมรรถนะ (Competencies) คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี

โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP) ครั้งที่ 2”

[PDF]เอกสารประกอบการบรรยาย   โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP) ครั้งที่ 2”        รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ส่วนหลัง ชั้น 3 วิทยากรโดย อาจารย์ธนุเดช ธานี

โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP)” ครั้งที่ 1

[PDF]เอกสารประกอบการบรรยาย   โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP)” ครั้งที่ 1      รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมส่วนหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 วิทยากรโดย อาจารย์ธนุเดช ธานี

กิจกรรมปี 2557

โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) โดย รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก MU Brand Ambassador "Integrity - มั่นคงยิ่งในคุณธรรม"โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) โดย รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก MU Brand Ambassador "Integrity - มั่นคงยิ่งในคุณธรรม"

กิจกรรมปี 2557 : โครงการ “มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) โดย รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก MU Brand Ambassador “Integrity – มั่นคงยิ่งในคุณธรรม”

ในการบรรยาย เรื่อง "หลักธรรมกับการบริหารตนเอง" โดยอาจารย์มณฑล สายทัศน์ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) ล้อมวงสนทนา.."มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction"โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) ล้อมวงสนทนา.."มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction"

กิจกรรม ปี 2557 : โครงการ “มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) ล้อมวงสนทนา..”มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction”

ล้อมวงสนทนา.."มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction" กับ ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง MU Brand Ambassador "Mastery – เป็นนายแห่งตน" ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้นำนักบริหารยุคใหม่ (Managerial Leader Workshop)" รุ่นที่ 1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้นำนักบริหารยุคใหม่ (Managerial Leader Workshop)" รุ่นที่ 1

กิจกรรมปี 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำนักบริหารยุคใหม่ (Managerial Leader Workshop)” รุ่นที่ 1

โดยอาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์ วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา