แนวทางการปฏิบัติในการขอใช้ห้องประชุมและห้องบรรยาย

 

1. ผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและห้องบรรยาย โสตทัศนูปกรณ์ (หน่วยห้องประชุมและห้องบรรยาย (นปบ. F2/2555) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2555 ) ในส่วนสำหรับผู้ขอใช้บริการห้องประชุมและห้องบรรยายให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งลายเซ็น (หัวหน้าภาค/หัวหน้าคลินิก/หัวหน้าหน่วยงาน/อาจารย์ผู้ควบคุม) นำส่งที่หน่วยห้องประชุมและห้องบรรยาย อ.เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 อย่างน้อย 1 วัน

2. กรณีไม่มีลายเซ็น (หัวหน้าภาค/หัวหน้าคลินิก/หัวหน้าหน่วยงาน/อาจารย์ผู้ควบคุม) ทางหน่วยห้องประชุมและห้องบรรยายขอถือสิทธิ์ไม่อนุมัติในการใช้ห้องดังกล่าว

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้ห้องดังกล่าว กรุณาแจ้งมาที่ นางสาวบีรญา โทร. 7568 ทันที

4. ผู้ใช้ห้องจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรืออุปกรณ์ สูญหาย ผู้ใช้ห้องยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

5. หากเกิดกรณีฉุกเฉินทางหน่วยห้องประชุมและห้องบรรยายขอถือสิทธิ์เปลี่ยนห้องให้ตามเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ผู้ใช้บริการสามารถดูตารางการใช้ห้องเรียนได้ที่จอทีวี บริเวณโถงทางเดินของศูนย์ห้องประชุมและห้องบรรยาย

6. หากการจัดกิจกรรมมีความซับซ้อนหรือมีความสำคัญต่องค์กรในระดับสูง กรุณาประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

7. หากมีการจัดเลี้ยงหรือรับประทานอาหารภายในห้อง ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บภาชนะออกจากห้องทันทีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

8. กรณีบุคคลภายนอกของคณะฯ ใช้บริการจะต้องมีค่าใช้จ่าย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราการใช้ห้องประชุมและห้องบรรยาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555