ภารกิจหน่วยบริหารสถานที่

 

ด้านห้องประชุม

 • ให้บริการห้องประชุมและห้องบรรยาย
 • บริการอุปกรณ์โสตฯภายในห้องประชุม ห้องบรรยาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์โสตฯและเครื่องเสียงในงานพิธีการของคณะฯ
 • อำนวยความสะดวก ให้บริการทางเทคนิค ในการใช้งานห้องประชุมและห้องบรรยาย
 • จัดทำตารางการขอใช้บริการห้องประชุมและห้องบรรยาย
 • บริการบันทึกภาพและเสียงการบรรยายในห้องประชุม (เฉพาะห้อง 150 ที่นั่ง)

 

ด้านอาคารสถานที่ดูแลอาคารสถานที่ทุกอาคารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

 • งานความสะอาด
 • บริการจัดสถานที่งานพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
 • ครุภัณฑ์ส่วนกลาง ส่งซ่อม จัดหาเพิ่มเติม

 

ดูแลสภาพแวดล้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

 • ภูมิทัศน์โดยรอบภายในอาคาร,ภายนอกอาคาร เช่น งานสวน
 • การจัดการขยะ เก็บ,ขน,ลำเลียง