ภารกิจหน่วยบริหารสถานที่

 

บริหารจัดการ การให้บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย และโถงพื้นที่ส่วนกลาง

 • ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม ชั้น 7
 • ให้บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย และโถงพื้นที่ส่วนกลาง
 • ให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ และการจัดสถานที่

 

บริหารจัดการ การดูแลรักษาพื้นที่และวัสดุครุภัณฑ์ส่วนกลาง

 • ควบคุม ดูแล การให้บริการทำความสะอาด
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การให้บริการพ่นยากำจัดแมลง
 • ตรวจสอบและรับแจ้งครุภัณฑ์ส่วนกลางชำรุดและดำเนินการแจ้งส่งซ่อม

 

บริหารจัดการ งานตกแต่ง ดูแลสวนและจัดสถานที่ด้วยพรรณไม้

 • งานตกแต่ง ดูแลรักษาสวนหย่อมและต้นไม้พรรณไม้
 • งานจัดสถานที่ด้วยพรรณไม้
 • จัดหาต้นไม้พรรณไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคณะฯ ร่วมกับหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

ให้บริการ งานศิลป์ งานป้าย งานตัดตัวอักษร

 • งานตัดตัวอักษร ติดเวที
 • งานจัดทำป้ายขนาดใหญ่
 • งานจัดทำป้ายขนาดเล็ก
 • งานพิมพ์บัตรผ่านประตูคีย์การ์ด