แบบแปลนห้องประชุม

 

แบบแปลนห้องประชุมชั้น 7

ภาพห้องประชุม