นายศิษฏ์ ณัฐเศรษฐสกุล
หัวหน้าหน่วยบริหารสถานที่

  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ชำนาญการ)

  โทร. 7568

ธุรการ

นางสาวบีรญา อำนาพร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร. 7568, 2000

บริการสถานที่

นางกรองทิพย์ เข็มกลัด

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์ภายใน 7564

นายทองสุข สุยะหลาน

  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

  โทรศัพท์ภายใน 7681

นางบังอร ดอกพอง

  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 นายสุทธิศักดิ์ สีนุ

  พนักงานสถานที่

งานศิลป์

นายธน อภิวันท์ 

  ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์


นายอรรถกร ธีระกาย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประจำชั้น 15

นางสุกัญญา ช่างหล่อ

  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่