ภารกิจหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล

 

1.การสรรหาคณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

2.การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

3.การสรรหาหัวหน้า สำนักงาน/งาน/หน่วย/ศูนย์/คลินิก

4.การวิเคราะห์อัตรากำลัง

5.การขออนุมัติอัตรา ทดแทน/อัตราใหม่

6.การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

7.การคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ /เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ

8.การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

9.การโอนย้าย/ตัดโอนตำแหน่ง

10.การลาออก/การเกษียณอายุ

11.การตรวจสอบคุณวุฒิ

12.การตรวจสอบประวัติ /พิมพ์ลายนิ้วมือ

13.การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

14.การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

15.การเปลี่ยนประเภทการจ้าง

16.การปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าครองชีพ

17.การเลื่อนเงินเดือนประจำปี

18.การจ้างต่อ

19.การจ้างต่อผู้มีความรู้ความสามารถ

20.การต่ออายุงาน/ราชการ

21.การเปลี่ยนตำแหน่ง ทุกประเภท (วิชาการ/สนับสนุน)

22.การปรับคุณวุฒิ ทุกประเภท (วิชาการ/สนับสนุน)

23.การขยายระยะเวลาจ้าง

24.ระบบ MU Workpoint

25.โครงการ Talent Management

26.การเลือกตั้งและการเสนอชื่อ

– สภาอาจารย์

– สภาคณาจารย์

– สภามหาวิทยาลัย

– ผู้แทนกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์