บุคลากร

นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมรักษ์วงศ์
หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: suppaluk.tha@mahidol.ac.th

นางสาวอรอนงค์  กลางณรงค์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: onanong.kln@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาพร รัชตะสมบูรณ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: supaphon.rat@mahidol.ac.th

นายธนรัตน์ หล่อวงศ์ 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: thanarat.low@mahidol.ac.th

นางสาวนภวรรณ เปลื้องนาผล  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: napawan.plu@mahidol.ac.th