ติดต่อเรา

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2200-7572
E-Mail: mudtrecruit@gmail.com