pharmacology

แนะนำหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

 

หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา จัดตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ 2554 รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับทันตแพทยศาสตรศึกษา มีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังนี้ จัดทำแผนพัฒนา ทางด้านทันตแพทยศาสตรศึกษางานการพัฒนาอาจารย์ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา งานประเมินและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต การวิจัยทาง ทันตแพทยศาสตรศึกษา และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย