บุคลากร

นายนิติรุจน์ กุลวิไชยศักดิ์

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : nitirut_kun@hotmail.com

นายธิระยุทธ อักษรกูล

  ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์

  E-mail: tirayut.aks@gmail.com

 นายภูชิต สุขสำราญ

  ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
E-mail: Puchit622563@hotamil.com

นายปรีชา แก้วชูเงิน

  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
E-mail: far_ka_champ@hotmail.com

นายธวัชชัย รัตนพันธ์

  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
E-mail: –

นายอนันต์ โตกุล

  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

  E-mail: anu-anan@hotmail.com

นายบัญฑูร อ่วมนิ่ม

  ตำแหน่ง ช่างประปา

  E-mail: takentoon@yahoo.com

นายเสกสรรค์ รอดทัดทาน

  ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

  E-mail: Ducati2524@hotamil.co.th

นายณัฐพล ชูทรัพย์

  ตำแหน่ง ช่างไม้

  E-mail : natthapol0110Ball@gmail.com

นายสุลักษณ์ คงเลิศ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  E-mail : Sulak_999@hotmail.com

นายกมล    ยอดญาติไทย

  ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์

  E-mail : Kamon_yod@hotmail.com

นายนพพล อิ่มศิลป์

  ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์

  E-mail : Noppol_501@hotmail.com

นายณัฐวิชช์ วงษ์ฮ้อเจริญ

  ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์

  E-mail : por_23_3531@hotmail.com

นายปฐมพงศ์     แสงพันธ์

  ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์

  E-mail : Pathomphong_bird@hotmail.com

อยู่ขั้นตอนการรับสมัคร ช่างอิเล็คทรอนิกส์

 นายธนพ ปั้นสุวรรณ

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-mail : Shortlivetheking@gmail.com

 นายอนุสรณ์ จงจรูญทรัพย์

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-mail: anusorn.jan@mahidol.ac.th

อยู่ขั้นตอนการรับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา