ศิริลักษณ์  พรหมวิสุทธิ์

  ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

  คุณวุฒิ : ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
Grad. Dip (Training Management)
ศศบ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต)

  e-mail : siriluk.pro@mahidol.ac.th

  โทรศัพท์ 0-2200-7634

  อัมพวัน  อนุรักษ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
e-mail : umphawan.anu@mahidol.ac.th
โทรศัพท์  0-2200-7642


บุญรักษา มิสกิจ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  คุณวุฒิ : ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

  e-mail : hana.miskit@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0-2200-7641

  ฐานิศร์  แก่นแก้ว

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ : บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
e-mail : thanit.kan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์  0-2200-7641

นฤมล ศรีสมัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
e-mail : narumol.sri@mahidol.edu
โทรศัพท์ 0-2200-7642

วนิดา  พึ่งพินิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ : บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
e-mail : wanida.pue@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0-2200-7634

สมบัติ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ : ศศ.บ. (ประวัติศำสตร์)
e-mail : sombat.pik@mahidol.edu
โทรศัพท์ 0-2200-7642

  กนกเนตร เอี่ยมสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  คุณวุฒิ : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

  e-mail : Kanoknet.iam@mahidol.ac.th

  โทรศัพท์ 0-2200-7635